Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της κοινοπραξίας του έργου ΟΔΟΣ 2020, η οποία έλαβε χώρα στις 30.10.2018 στις εγκαταστάσεις του Ι.ΜΕΤ. / Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στη Θεσσαλονίκη από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αντίστοιχες παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη της κοινοπραξίας αφορούσαν:

· Στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, των στόχων και των προοπτικών του έργου

· Στην παρουσίαση των εταίρων της κοινοπραξίας του έργου από τους αντίστοιχους εκπροσώπους κάθε φορέα, καθώς και του αντίστοιχου τεχνικού τους αντικειμένου εξειδίκευσης.

· Στην επεξήγηση διαφόρων τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του έργου, σε σχέση με το χρονοπρογραμματισμό των αντίστοιχων ενεργειών από τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους εταίρους ανά ενότητα εργασίας.

· Στη διακριτοποίηση του τρόπου εμπλοκής και των αντίστοιχων υποχρεώσεων από πλευράς του κάθε εταίρου σε κάθε μία από τις τέσσερις συνολικά ενότητες εργασίας, Α: Σενάρια Χρήσης, Αρχιτεκτονική και Προδιαγραφές Συστήματος, Β: Ανάπτυξη ενοποιημένου συστήματος αισθητήρων και συστήματος επικοινωνίας και τεχνική αξιολόγηση, Γ: Ανάπτυξη εφαρμογών και ενοποιημένου συστήματος και εγκατάστασή του και Δ: Αξιολόγηση συστήματος, εμπορική εκμετάλλευση και συστάσεις προς εφαρμογή και προτυποποίηση.

Τα κυριότερα ευρήματα και αποτελέσματα (αποφάσεις, προβληματισμοί και προγραμματισμός) της συνάντησης περιγράφονται στην παρακάτω λίστα συνοπτικά:

Ø Διακριτοποιήθηκαν οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις, η δικαιοδοσία και οι αρμοδιότητες του καθενός εμπλεκόμενου φορέα, παρουσιάστηκαν τα οχήματα και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως στις πιλοτικές δοκιμές, ενώ παρουσιάστηκε και ο χώρος (πεδίο) δοκιμών στην Αττική Οδό.

Ø Σε συζητήσεις επί του τεχνικού αντικειμένου, εκφράστηκαν οι πρώτες απόψεις και οι προβληματισμοί των εμπλεκομένων όσον αφορά στη λειτουργικότητα, στη συμπεριφορά, στη συνδεσιμότητα, στην αντοχή / βιωσιμότητα και στη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση των διαφόρων (μίκρο και νάνο) αισθητήρων, καθώς και των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία οχήματος (οδηγού) και υποδομής (μεταφορικού δικτύου).

Ø Δεδομένης της δέσμευσης όλων για επιτυχή εκτέλεση του έργου, συναποφασίστηκε πως τα δύο μεγάλα στοιχήματα είναι αφενός μεν η δημιουργία ενός εμπορεύσιμου, καινοτόμου προϊόντος με τεχνικο-οικονομική αρτιότητα που θα παρέχει προηγμένες, προσωποποιημένες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες και αφετέρου η δημιουργία ενός δικτύου χρηστών, αλλά και δυνητικών πελατών ούτως ώστε πέρα από τη δημιουργία πατέντας, να δρομολογηθεί η προώθηση του προϊόντος και των αντίστοιχων υπηρεσιών στην αγορά.

Ø Πάνω σε αυτό, έγινε και η παρέμβαση του διευθυντή του ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ κ. Μπεκιάρη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη προτυποποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του τεχνολογικού εξοπλισμού, που αποτελεί από μόνη της μία ξεχωριστή, οριζόντια δράση η οποία μπορεί και πρέπει να προωθηθεί και από τους συμμετέχοντες φορείς (μέσω του δικτύου επαφών τους) όσο και μέσω εταιρειών spin off και άλλων συνεργασιών στο πλαίσιο υπογραφής συμφώνων επαγγελματικής συνεργασίας για τη σύναψη τέτοιων συνεργασιών.

Ø Με σκοπό την επίτευξη όλων των προαναφερθέντων στόχων, συναποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα από όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να εξασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια του έργου η απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία των υπεύθυνων ενοτήτων και υποενοτήτων εργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με τους συντονιστές του έργου.

Ø Τέλος, δρομολογήθηκαν οι διεργασίες και η ανάληψη καθηκόντων και δεσμεύσεων από τους εταίρους της κοινοπραξίας όσον αφορά στη διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας κατά τον πέμπτο ή έκτο μήνα του έργου (Ιανουάριος ή Φεβρουάριος 2019). Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και θα είναι ανοιχτή αρχικώς στο δίκτυο συνεργατών των εμπλεκόμενων φορέων της κοινοπραξίας ούτως ώστε, αφενός μεν να πληροφορηθούν για τους στόχους και τα μελλοντικά επιτεύγματα (καινοτόμα προϊόντα και προηγμένες υπηρεσίες) του έργου και αφετέρου για την προσέλκυσή τους σε μελλοντικές δράσεις με στόχο ενδεχόμενη σύναψη συνεργασίας με δυνητικούς πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας και γενικότερα της αγοράς των μεταφορών.