Αλγόριθμος πρόβλεψης διάρκειας ζωής οδοστρώματος

Τύπος Αλγόριθμος πρόβλεψης διάρκειας ζωής οδοστρώματος
Περιγραφή Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί για είσοδο δεδομένα μετρήσεων των παραμορφώσεων του οδοστρώματος και υπολογίζει τον δείκτη φθοράς του.
Πρότερη εμπειρία και εφαρμογές Πρότερη εμπειρία σε εκτίμηση δομικής ακεραιότητας κιβωτίων μετάδοσης ελικοπτέρων, αεροδιαστημικών κατασκευών και οδοστρωμάτων.
Ιστοσελίδα πηγής (για περισσότερη πληροφόρηση και επεξηγήσεις)
Επίπεδο εφαρμογής Εφαρμογή 2: Παρακολούθηση φθοράς οδοστρώματος και πρόγνωσης των αναγκών συντήρησης οδοστρώματος για Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ).
Οφέλη για έργο & εμπλεκόμενους Ο αλγόριθμος θα συμβάλει στην μείωση της χρήσης εξειδικευμένου προσωπικού για τη μέτρηση της φθοράς του οδοστρώματος, με συνέπεια τη μείωση του κόστους συντήρησης.
Καινοτομίες Ελαχιστοποίηση χρήσης εξοπλισμού, απεικόνιση φθοράς σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο.
Δυνατά σημεία – δυνατότητες Υπολογισμός κόστους χρήστη και περιβαλλοντικού κόστους συναρτήσει της φθοράς του οδοστρώματος.
Αδυναμίες, περιορισμοί και κενά –υφιστάμενοι / μελλοντικοί κίνδυνοι Περιορισμένο πλήθος αισθητήρων ως συνέπεια των περιορισμών ενός ερευνητικού προγράμματος. Αναγκαιότητα μετρήσεων σε βάθος χρόνου λόγω του ρυθμού υποβάθμισης του οδοστρώματος.